Malee Naree

Malee Naree

วัชรกรนันท์ ปัญญา Malee Naree ศิลปินผู้ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้หญิงผ่านพฤกษา มีลายเส้นที่พริ้วอ่อนนุ่มนวนสวยงามน่าหลงใหล เนื้องานพูดถึงธรรมชาติของนารีเพศหลายแง่มุมผ่านสัญลักษณ์และความรู้สึกที่แสดงออกผ่านฝีแปรง

ในผลงานชุดก่อนที่ใช้ชื่อเดียวกับนามปากกาของศิลปิน 'มาลี นารี' วัชรกรนันท์ได้รับแรงบันดาลใจจากความอบอุ่นของมารดา นำมาเล่าเรื่องความสวยงามที่เพศหญิงทุกคนมี ซึ่งก็คือการให้กำเนิด ออกมาเป็นผลงานศิลปะที่จับใจผู้ชมด้วยความรู้สึกอันแสนอบอุ่น

ในผลงานชุดปัจจุบัน วัชรกรนันท์นำเสนอเรื่องการทับซ้อนและมายาระหว่างโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริง โดยการใช้หน้ากากแทนสัญลักษณ์ของการสร้างภาพ เปรียบเทียบ 'ความเป็นจริง' และ 'ความอยากจะเป็น'

Leave a comment